O škole

Naše škola umožňuje vzdělávání žáků v základní škole, v základní škole speciální a v Praktické škole:
- se speciálními vzdělávacími potřebami dle ustanovení § 16 odst. 10 zákova č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
- s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem